Τομείς Δικαίου - Καθημερινή υπόθεση του Δικηγορικού γραφείου της Χριστίνας Πλατανίτη

Ποινικό Δίκαιο

Μηνήσεις για εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση κτλ

Απολογητικά υπομνήματα, έγγραφες εξηγήσεις

Παράσταση ενώπιον Ανακριτή, Συμβουλίων και κάθε είδους Δικαστηρίων

Αιτήσεις συγχώνευσης ποινών, δοσοποίησης, αναστολής του 497 ΚΠΔ, ακύρωσης διαδικασίας (341 ΚΠΔ), ακύρωσης απόφασης (430 ΚΠΔ)

Αιτήσεις για παροχή χάρης

Αιτήσεις για διαγραφή ποινικού μητρώου κτλ

Αδικήματα μέσω του διαδικτύου (internet)

Εγκλήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου

Οικονομικό Έγκλημα

 

Αστικό Δίκαιο

 

Οικογενειακό Δίκαιο

Διαζύγιο - Διατροφή - Επιμέλεια παιδιών - Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων μετά το διαζύγιο κτλ

 

Κληρονομικό Δίκαιο

Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής, αποποίηση, κληρονομητήριο, δήλωση φόρου κληρονομίας, παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών- κληρονομιών, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, καταπιστεύματα, κληροδοσίες – Αγωγές προσβολής νόμιμης μοίρας, διαθηκών, Αγωγές περί κλήρου κτλ.

 

Εμπράγματο Δίκαιο

Πωλήσεις  και αγορές ακινήτων - Έλεγχος Τίτλων

Πάσης φύσεως Συμβουλές για Επενδύσεις

Άρση προσημειώσεων-υποθηκών

Εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας

Αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής

Διεκδικητικές αγωγές

Αιτήσεις για διόρθωση εγγραφών του Κτηματολογίου

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Αγωγές Διανομής

 

Ενοχικό δίκαιο

Μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις

Αγωγές ή διαταγές για την απόδοση χρήσης μισθίου

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά-προστασία δανειοληπτών

Αγωγές αποζημίωση  ιατρικής ευθύνης

Αγωγές αποζημίωσηςαπό αυτοκινητικά ατυχήματα

Σύνταξη κάθε είδους συμβάσεων

Κάθε είδους αγωγές για αξιώσεις από ενδοσυμβατική ευθύνη (εντολή, σύμβαση έργου, δάνειο κτλ.)

Αγωγές διάρρηξης καταδολιευτικών δικαιοπραξιών

Αγωγές ανάκλησης δωρεάςκτλ

 

Εργατικό Δίκαιο

 

Προστασία ατομικών και συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων

Διεκδικήσεις μισθών, αποζημιώσεων, ενσήμων ασφάλισης κτλ

Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

Συμβάσεις εργασίας

Παροχή συμβουλών σε ζητήματα εργατικού δικαίου σε επιχειρήσεις και σωματεία

Εμπορικό Δίκαιο

 

Σύσταση ατομικών, ΟΕ, ΕΕ και Εταιριών κεφαλαίων Αλλοδαπών και Ελληνικών

Διαπραγμάτευση, σύνταξη και σύνταξη Εμπορικών Συμβάσεων

Διαπραγμάτευση, σύνταξη και σύναψη Εμπορικών Μισθώσεων

Κατοχύρωση και προστασία Εμπορικών Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών

Έκδοση διαταγών πληρωμής με βάση πιστωτικούς τίτλους

Σύνταξη ανακοπών και αιτήσεων αναστολής

Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα αξιόγραφων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεις διανομής, franchising, leasing, συμβάσεις εκμετάλλευσης κ.τλ

Λύση και εκκαθάριση κάθε είδους εταιρίας 

 

Ασφαλιστικό Δίκαιο

 Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα

  Προσφυγές-αιτήσεις θεραπείας

  Αγωγές μειώσεων συντάξεων

Δημόσιες Συμβάσεις

 

Διαγωνισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Νομική υποστήριξη των Αναδόχων κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης

Επιδίωξη της είσπραξης των οφειλόμενων Αμοιβών των Αναδόχων.

Διοικητικό Δίκαιο

 

Ενστάσεις, Αιτήσεις θεραπείας και Προσφυγές κατά αποφάσεων Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργείων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Σ.ΕΠ.Ε, Δ.Ο.Υ., Τελωνείων) και Δημοτικών Φορέων

Δίκαιο απαλλοτριώσεων

 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Προετοιμασία Καταγγελιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβάσεις του Εθνικού και του Κοινοτικού δικαίου  από τις Ελληνικές Αρχές

Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά την εξάντληση των Ελληνικών ενδίκων μέσων  

Τραπεζικό Δίκαιο

Συμβάσεις δανείων και καρτών.

Γενικοί Όροι των Τραπεζικών Συναλλαγών

Προστασία Καταναλωτή και Προσωπικών δεδομένων στον Τραπεζικό Τομέα

 

Διαμεσολάβηση

Παροχή Υπηρεσιών Διαμεσολαβητή

 

Νομική Υποστήριξη σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης